ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂ..!

ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂ..!


ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೇನೂ ಬೇಡ…
ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ..
ನೀ ನನಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂ..!!

2 thoughts on “ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂ..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s