ಕೊನೆಯ ಉಡುಗೊರೆ

ಕೊನೆಯ ಉಡುಗೊರೆ                  ಕಣ್ಣಾಗಿ ನಾನೂ,
                  ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಲೂ,
                  ಅಳಲಾರೆ ನಾನು…. ಎಂದಿಗೂ!
                  ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ…!
                  ಅದು ನೀ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಉಡುಗೊರೆ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s