ಕನಸಲ್ಲಾದರೂ..! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಕನಸಲ್ಲಾದರೂ..!


                ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಕಾದೆ… ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲು…
                ಆದರೆ…
                ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಜತೆಗೂಡಿ..
                ಮಲಗುವುದ ಮರೆತು ಹೋದೆ..!
                ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು..
                ಕನಸಲ್ಲಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s