ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು..

ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು..!


ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿಗೂ.. ಹರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ
ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವು ಹಾರಿಬಂದು…
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು…
ನಾನು ನಿನ್ನನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು…!!

ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿ ಅಲೆದು
ಸವಕಲಾದ ದಾರಿಗಳು,ನಿಂತ ತೀರಗಳು..
ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತ ಮಾಸದಿದ್ದರೆ
ಅವು ನಿನಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು
ನಾನು ನಿನ್ನನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು…!!

ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಕೂಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಶಬ್ದಕೂ..
ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲಿ ಮರುಗಿ ಬೆಂದು ಹೋದ ಹೃದಯಕೂ..
ಕೈ ಕಾಲು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ…ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು
ಅವು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು…
ನಾನು ನಿನ್ನನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು…!!

2 thoughts on “ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು..!

  1. entha padagalu hage kannalli niru bartide, preeti hambalisi benda manasina talamalana chennagi aksharagalalli hididittidiri…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s