ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ...! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ…!


ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ
ನನಗರಿಯದೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಹನಿಯಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭೂತಿಯಿತ್ತು….!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s