ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಸಬೂಬು…

ಸಬೂಬು…


ಅಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ನೆರಳಂತೆ ಎಂದು ನೀ ಉಸುರಿದಾಗ
ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ…
ಆದರೆ ಅದು ಇರುಳ ನೀರವತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಲು
ನೀ ಕೊಟ್ಟ  ಸಬೂಬು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s