ಒಡೆದ ಕನಸು.. · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಒಡೆದ ಕನಸು..


ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೆ
ಆ ದಾರಿಯಲಿ ನೀನಂದು
ಮುನ್ನಡೆಯಲು…
ಎಸಲಿಲ್ಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ
ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಮಂಜಿನ ಹನಿಯಂತೆ
ಒಡೆದು ಹೋದದ್ದು
ನನ್ನ ಕನಸುಸಗಳಾಗಿದ್ದವು…!

One thought on “ಒಡೆದ ಕನಸು..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s