ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಹಾರಿ ಹೋದ ಹೂವು...

ಹಾರಿ ಹೋದ ಹೂವು…


ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲಿ,
ಮೋಹಕ ತಂಗಾಳಿಯಲಿ,
ತೇಲಿ ಬಂದ ಅವಳನ್ನ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಅಡಗಿಸಿದ್ದೆ…
ಆದರೆ….
ಮತ್ತೆಂದೋ ಬೀಸಿ ಬಂದ
ಬಿಸಿಲ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ
ಅವಳು ಕಳೆದು ಹೋದಳು….!


Leave comments

4 thoughts on “ಹಾರಿ ಹೋದ ಹೂವು…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s