ಕದ ತೆರೆದಿದೆ .. · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಕದ ತೆರೆದಿದೆ ..


ಅರಳದ ಕನಸಿಗೆ ಭಾವವು ನೊಂದಿದೆ ..
ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೃದಯವು ಹೊಡೆದಿದೆ..

ಕಂಡ ಕನಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ..
ಕದವು ತೆರೆದಿದೆ..
ಮರಳಿ ಬರುವೆಯಾ ನೀನು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s